2019-02-26
Kallelse till vårmöte 2019

Härmed kallas medlemmarna och innehavarna av spelrättsbevis i Lundsbergs GK till vårmöte, tisdagen den 19 mars.

Tid: Kl 18.00.
Plats: Jordkullens kontor, Norra Industriområdet, Storfors

Anmälan om deltagande gör du genom att klicka här!

Dagordning:

Mötets öppnande
§1 Fastställande av röstlängd.
§2 Godkännande av kallelse.
§3 Fastställande av föredragningslista
§4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
§5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
§6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens årsredovisning (resultat och balans) för senaste verksamhetsåret
§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under året
§8 Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott resp. underskott i enlighet med balansräkningen.
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
§10 Fastställande av budget för det kommande året
§11 Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
§12 Val av:
a) klubbens ordförande för en tid av ett år.
b) Val av ledamöter för en tid av två år
c) Val av suppleanter för en tid av ett år
d) Val av revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, i detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga
e) Val av ordförande och ledamot i valnämnd för en tid av ett år
§13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid in komna motioner
§14 Övriga frågor
Avslutning

Välkomna!
MVH Styrelsen Lundsbergs GK 

2019-02-26
Regelkväll direkt efter vårmötet den 19/3

Från och med den 1:a januari gäller nya golfregler och det är en hel del som är ändrat.

Därför kommer vi att direkt efter vårmötets slut ha en regelkväll, där vi går igenom de viktigaste nyheterna och de största förändringarna du behöver känna till inför säsongen.

Under fikat anordnas ett regelquiz - flest rätt vinner fria rangebollar under 2019!

Anmälan till vårmötet gäller även som anmälan till regelkvällen.
Klubben bjuder på fika.
Välkomna!

2018-10-30
Kallelse till höstmöte

Här kommer en inbjudan till Lundsbergs GK´s höstmöte

Datum: Tisdagen den 20:e november

Tid: Klockan 18:00

Var: Jordkullens kontor/garage, N industriområdet, Storfors

Vid höstmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 

Föredragningslista:

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 

§ 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

§ 4. Fastställande av föredragningslista. 

§ 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

§ 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 

§ 7. Ekonomisk redovisning

§ 8. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter

Styrelsens budgetförslag för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret redovisas. 

§ 9 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

§ 10. Övriga frågor (information och diskussion). 

§ 11. Mötets avslutande

 

För vår planering vill vi gärna att Du anmäler Ditt deltagande genom att klicka här 

PS.

Vi kommer att under punkten övriga frågor bland annat redovisa klubbens resultat i enkäten som genomförs via Players1st, samt även visa lite bilder och diskutera de banförändringar vi påbörjat (främst runt hål 2 & 3).

Välkomna!

MVH Joakim Kristoffersson

Ordförande Lundsbergs GK

2018-10-17
Banan är stängd för säsongen!

Banan, klubbhuset och puttinggreen är stängd för säsongen.

Driving Range är nu stängd.

2018-10-01
Tävling söndagen den 7/10

Lundsbergs GK bjuder in till en höst-Scramble!
Speldag är söndagen den 7:e oktober.

Vi spelar i lag, men vi anmäler oss individuellt.
Vi siktar på fyrmanna, men beroende på deltagarantalet kan det bli några tremannalag också.

Lagen lottas ihop!

 

Spelform: Scramble
Startavgift 50:-
Ev tävlingsgreenfee: 100:-
Shotgunstart 11:00 OBS NY STARTTID!
Samling vid klubbhuset 10:40

OBS! För att tävlingen skall bli av krävs att minst 20 personer anmäler sig.

Mars/April 2019

25

26

Ti

27

On

28

To

29

Fr

30

31

 10:00 Arbetsdag
BANSTATUS
Golfbanan Stängd
Drivingrange Stängd
Övningsgreen Stängd
 Banan och övningsområdet stängda för säsongen! Välkommen åter 2019.
Nya bollautomaten
Det går att betala med MasterCard, Visa eller SMS. Vid SMS-betalning tas en avgift av 3 kr ut.